Servicevoorwaarden / Algemene VoorwaardenInhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - De prijs
Artikel 7 - Naleving en aanvullende garantie
Artikel 8 - Levering en uitvoering
Artikel 9 - Termijntransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 10 - Betaling
Artikel 11 - Klachten
Artikel 12 - Geschillen
Artikel 13 - Fabrieksgarantie
Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 25 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel
Bijlage I - Modelformulier voor herroeping

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en / of diensten koopt in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en / of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een overeenkomst tussen deze laatste. Derden en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4e dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm gecreëerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van zaken, diensten en / of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - inclusief e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om aan hem persoonlijk gerichte informatie op te slaan op een manier die in de toekomst kan worden geraadpleegd of gebruikt gedurende een periode die overeenkomt met de Het doel waarvoor de informatie bedoeld is, is afgestemd en dat een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en die producten, (toegang tot) digitale inhoud en / of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument tot stand komt in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en / of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst exclusief of gezamenlijk gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken. voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping in bijlage I van deze algemene voorwaarden. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument bij zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.
12. Techniek voor communicatie op afstand houdt in dat een overeenkomst kan worden gesloten zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Bydoo.eu, b.v.
Handelend onder de naam (namen): bydoo.eu

Locatie & bezoekadres:
Overschiestraat 59
1062 XD Amsterdam

Telefoonnummer Nederland: 085 - 8771697 (lokaal tarief)
Toegang: 24 uur per dag, 7 dagen per week
E-mail: via dit formulier

KvK-nummer: 74313541
Btw-identificatienummer Nederland: NL859850353B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens van de toezichthouder;

Als de ondernemer een gereglementeerd beroep heeft:
- de beroepsvereniging of -organisatie waarbij zij is aangesloten;
- de beroepstitel, de plaats in de EU of in de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
- Verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit niet redelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten aan de ondernemer laten weten op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand in strijd met het vorige lid langs elektronische weg tot stand komt en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld zodat deze op eenvoudige wijze voor langere tijd kan worden bewaard. schijf. Indien dit niet redelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg te raadplegen zijn en op verzoek van de consument langs elektronische weg of anderszins kosteloos worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden bepaalde product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing en kan de consument bij tegenstrijdige voorwaarden steeds de voor hem meest gunstige bepaling doen gelden.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een reële weergave van de aangeboden producten, diensten en / of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. Op de overeenkomst zijn de bepalingen van lid 4 van toepassing die tot stand zijn gekomen op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument en die voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ondernemer de ontvangst van deze aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen.
4. De ondernemer kan - binnen de kaders van de wet - achterhalen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een goede sluiting van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag af te wijzen of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij aflevering van het product, dienst of digitale inhoud, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze op een voor de consument toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, aan de consument meesturen:
- het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
- de voorwaarden en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht of een duidelijke uitleg van de uitsluiting van het herroepingsrecht;
- de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
- de prijs inclusief eventuele belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; indien van toepassing de verzendkosten; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
- de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
- indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. Bij een verlengde transactie is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten met variabele prijzen aanbieden die gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarop de ondernemer geen invloed heeft. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat de vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij gebaseerd zijn op wettelijke bepalingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

- deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
- De consument heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De prijzen vermeld in het dienstenpakket zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting.

Artikel 7 - Nakoming overeenkomst en aanvullende garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en / of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de specificaties in het aanbod, de op het moment van het sluiten van de overeenkomst redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en / of restricties van overheidswege. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een aanvullende garantie van de handelaar, zijn leverancier, fabrikant of importeur beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst jegens de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.
3. Onder aanvullende garantie wordt verstaan ​​iedere verplichting van de ondernemer, zijn toeleverancier, importeur of fabrikant waarbij hij de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan wettelijk verplicht is indien hij zijn deel van de overeenkomst niet heeft nagekomen.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van uitvoering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer heeft opgegeven.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten draagt ​​tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 - Termijntransacties: duur, opzegging en verlenging

Annulering:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van tenminste 30 dagen met ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde afspraken maken:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- op zijn minst op dezelfde manier te annuleren als ze door hem zijn ingevoerd;
- Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn die de ondernemer voor zichzelf heeft gesteld.

Uitbreiding:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
(5) In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, en daaronder begrepen het geregeld afleveren van dag-, week- en weekbladen en tijdschriften, stilzwijgend voor een bepaalde duur van maximaal 30 dagen worden verlengd indien de consument deze verlengde overeenkomst aanvaardt. sluit voor 3 maanden, dan kan hij de verlenging opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand.
6. Een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is maximaal drie maanden indien de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eens per maand bezorgen van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Looptijd:
7. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument de overeenkomst na een jaar te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen opzegging voordat de overeengekomen duur is verstreken.

Artikel 10 - Betaling

1. Tenzij in de overeenkomst of de randvoorwaarden anders is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na aanvang van de bezwaarperiode of, bij gebreke van een bezwaarperiode, binnen 14 dagen na het einde van de bezwaarperiode te worden voldaan. Bij een prestatieovereenkomst gaat deze termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mogen algemene voorwaarden de consument nimmer verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst (en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in ter beschikking gestelde of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting (en) voldoet, heeft hij de ondernemer na melding van de betalingsachterstand 14 dagen de tijd gegeven om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. en is de ondernemer gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, -; 10% over de volgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 11 - Klachten

1. De ondernemer heeft een goed bekend gemaakte klacht en behandelt klachten volgens deze procedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de ondernemer binnen 14 dagen reageren met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of dienst van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel organisatie www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie gestuurd.
5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze periode ontstaat er een geschil dat onderhevig is aan de geschillenregeling.

Artikel 12 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of te leveren producten en diensten, kunnen door de consument en de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel met inachtneming van de navolgende bepalingen . , Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. De geschillencommissie neemt een geschil alleen in behandeling indien de consument zijn klacht voor het eerst binnen bekwame tijd bij de ondernemer heeft ingediend.
4. Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan dient de klacht uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer heeft ingediend, schriftelijk of in enige andere door het college te bepalen vorm bij de geschillencommissie te worden ingediend.
5. Indien de consument een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. De consument meldt dit bij voorkeur eerst aan de ondernemer.
6. Indien de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, dient de consument binnen vijf weken na een schriftelijk verzoek van de ondernemer schriftelijk te melden of hij dat ook wenst of dat het geschil door de bevoegde rechter kan worden behandeld. Als de ondernemer binnen de termijn van vijf weken niets te weten komt over de keuze van de consument, heeft de ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
7. De geschillencommissie beslist onder de voorwaarden zoals bepaald in de bepalingen van de geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij bindend advies.
8. De geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de handel staken indien de ondernemer surseance van betaling heeft verkregen, failliet is gegaan of feitelijk zijn werkzaamheden heeft gestaakt voordat de commissie een geschil in de vergadering heeft behandeld en a. De beslissing is genomen. werd erop gewezen.

9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel ook een andere bij de Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten of erkende geschillencommissie verantwoordelijk is, is bij voorkeur primair de Geschillencommissie Thuiswinkel verantwoordelijk. de methode voor het verkopen of aanbieden van diensten op afstand. Voor alle overige geschillen is de andere geaccrediteerde geschillencommissie aangesloten bij SGC of Kifid verantwoordelijk.

Artikel 13 - Fabrieksgarantie

1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie garandeert dat haar leden zullen voldoen aan de bindende mededeling van de Geschillencommissie Thuiswinkel, tenzij het lid besluit de bindende mededeling binnen twee maanden na verzending ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantie zal worden herwonnen als de bindende kennisgeving na toetsing door de rechtbank is gehandhaafd en de uitspraak waaruit deze voortvloeit definitief is geworden. Dit bedrag betaalt de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie aan de consument tot een maximum van € 10.000, - per bindend advies. Bij bedragen boven de € 10.000, - per bindend studieadvies, wordt € 10.000, - uitgekeerd. De Nederlandse Thuiswinkel Organizatie is verplicht al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat het lid zich aan de bindende instructies houdt.
2. Om gebruik te kunnen maken van deze garantie dient de consument schriftelijk bezwaar in te dienen bij het Nederlandse winkelbedrijf en zijn vordering op de ondernemer over te dragen aan het Nederlandse winkelbedrijf. Indien de vordering op de ondernemer meer dan € 10.000, - bedraagt, wordt de consument aangeboden zijn vordering, mits deze het bedrag van € 10.000, - overschrijdt, over te dragen aan de Nederlandse thuisbioscooporganisatie, waarna hij de vergoeding hiervoor aan de consument dient te voldoen.

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden mogen niet voor rekening van de consument komen en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze dat deze op een permanente gegevensdrager kunnen worden opgeslagen.

Artikel 15 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zal deze algemene voorwaarden uitsluitend wijzigen in overleg met de consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden worden pas van kracht nadat deze op passende wijze zijn gepubliceerd, mits bij van toepassing zijnde wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbieding de voor de consument gunstigste bepaling doorslaggevend is.

 

Bijlage I - Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.)
Aan: bydoo.eu B.V.
Voor informatie over het juiste retouradres verwijzen wij u naar de retourinformatie op uw account op onze website.
E-mail: via dit formulier
Ik / wij * deel / deel / deel / deel ik u / wij * mee met onze overeenkomst

de verkoop van de volgende producten: [productbeschrijving] *


de levering van de volgende digitale inhoud: [specificatie van digitale inhoud] *


het verlenen van de volgende dienst: [beschrijving van de dienst] *,


intrekken / intrekken *.
Besteld op * / ontvangen op * [besteldatum bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam van de consument]

[Consumentenadres (sen)]

[Handtekening consument] (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

 


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat wel van toepassing is.

bydoo.nl Reviews with ekomi.nl